We willen in ons programma van 2023  nog meer verdieping geven door Medja Bundars   (Ronde Tafel Gesprekken(RTG's))  en master classes te ontwikkelen en te organiseren in de verschillende Moluse gemeenschappen en " daarbuiten" . Dit doen we samen met Molukse professionals en vrijwilligers en de kerngroep van de Pattimura Academie.

Op dit moment heeft de Stichting Muhabbat een aanbod van 2 modules:

1). Leiderschap en leidinggeven in Molukse gemeenschappen ( 6 dagdelen) 

totale kosten per persoon € 150,-- (6 dagdelen) voor vrijwilligers

totale kosten per persoon voor professionals € 225,-- ( 6 dagdelen)

 

2) Cultuur, etnische identiteit en cultuurverandering

totale kosten per persoon € 150,-- (6 dagdelen) voor vrijwilligers

totale kosten per persoon voor professionals € 225,-- ( 6 dagdelen)

 

 

Denkt U als bestuurder van een Molukse organisatie, stichting, kumpulan, pela organisatie dat er behoefte hier voor is. Aarzel niet ons te schrijven, te mailen, te appen, te bellen etc... Samen met U willen we best meedenken, meewerken en het een ander op te zetten.

Wat betreft honoraria, projectfinanciering kunnen we hierover met elkaar overleggen. Samen staan we sterk , Bahu Membahu dan Sama Sama Rasa dan Tanggung Djawab.

U kunt contact met ons opnemen via: e.rinsampessy23@outlook.com of 06-53760152

 

Inspiratiedagen “Semangat Baru” en Medja Bundar ' s (Ronde Tafel Gesprekken (RTG's)) en Rumah Tangga Gesprekken(Huiskamer- /Familie gesprekken (HK&FG's)).

Voor het programma 2023/2024 wil Muhabbat graag weten welke aandachtsgbieden, onderwerpen en thema's u belangrijk vindt . Wellicht kunt u onze voorbeelden en suggesties aanvullen.

 

Wij denken bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals:

1. Ontwikkelingssamenwerking en zaken doen op de Molukken.

2. Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen.

3. Presentatievaardigheden, onderhandelingstechnieken en vaardigheden en gespreksvaardigheden en technieken in Molukse organisaties.

4. Coaching en empowerment in het werken met groepen.

5. Werken in interculturele situaties en het leren van interculturele vaardigheden en managementtechnieken.

6. Dilemma's in zorg en werk voor Molukse mantelzorgers. Leren omgaan met draagkracht en draaglast.

7. Weggegeven kinderen in de Molukse gemeenschap. Een problematiek van de 2e generatie Molukkers??

8. Hoe gaan we om met de Molukse wijken?

9. Het ontwikkelen van Programma's gericht op Leidinggeven en Leiderschap.

.....Overige aandachtsgebieden............

 

Stuur uw inbreng naar:

MUHABBAT DIENSTVERLENING

Postbus 447

6500 AK Nijmegen

mailen mag ook :e.rinsampessy23@outlook.com  MUHABBAT, Medja Bundar's, masterclasses en Inspiratiedagen.

 

 

 

MUHABBAT   Inspiratie dagen “Hari2 Semangat Baru” over “Leidinggeven en Samenwerken in veranderende Molukse (wijk) gemeenschappen” georganiseerd voor vrijwilligers en professionals.

 

Kijk anders op www.muhabbat.nl 

 

Salam dan Hormat

dr. Elias Rinsampessy

 

Een greep uit de sprekers en workshopbegeleiders van deze Inspiratiedagen " Semangat Baru" 

Dr. Elias Rinsampessy, Cultureel en sociaal antropoloog

Mevr. E.Pfaff-Pesulima , LimAdvice  P&O diensten

Drs. Emile Hitijahubessy, Socioloog

Mevr. Christine Nanlohy, LL.B (MVR)

dhr. Noah Fanoembi, kenner van de Tanimbarese cultuur

dhr. Dolf Boeloerditty, Tanimbarezen in Nederland.

Drs Azaria Janwarin, psycholoog

Drs. David Rinsampessy, GZ Psycholoog

Dhr. Djodjie Rinsampessy, maatschappelijk werker, opbouwwerker, dichter, consulent

Drs. Francy Leatemia-Tomatala, sociologe

Drs. Henk Moeniralam, Methodoloog en socioloog

Dhr. Pede Saija, professional en ervaringsdeskunidge

Dhr. Jan Munster , voorzitter Kaum Ama Ama

Mevr. Dolly Amahorseja ,voorzitter Werkgroep Mari-Bersama (Molukse mantelzorgers)\

Mevr. Rita Alfons, lid Werkgroep Mari Bersama

 

Waarom  Inspiratie dagen   “ Semangat Baru”

Om een concrete bijdrage te leveren aan de roep om herbezinning en verandering binnen de Molukse gemeenschap organiseren wij Inspiratiedagen " Semangat Baru" op de terreinen: sociaal-maatschappelijke vraagstukken, kunst, cultuur. en literatuur,  sociaal- economische vraagstukken , kerkelijke en politieke thema's, veranderingen in de Molukse opvoeding en in Molukse gezinnen en families. In de Molukse gemeenschap zijn mensen van oudsher actief in allerlei organisaties en verenigingen. Het denken en doen in collectief verband kenmerkt de Molukse gemeenschap. Deze inspiratie dagen richten zich  daarom op thema' s zoals : Samenwerken en Leidinggeven in veranderende Molukse gemeenschappen. 

 

Samen staan we sterk.

 

Voor wie zijn de inspiratiedagen en  seminars bedoeld?

 

1.     Professionals,  die zich beroepsmatig met (etnische) minderheden in het algemeen en met Molukkers in het bijzonder bezighouden. Denk aan: gemeenteambtenaren, professionals uit het welzijnswerk, professionals in de gezondheidszorg,       functionarissen van  woningbouwcorporaties, hulpverleners in de reclassering, politie,functionarissen , medewerkers van  uitvaartcentra, ambtenaren van het UWV, leerkrachten, interne begeleiders in het onderwijs, kerkelijke organisaties.

2.     Vrijwilligers. Vaak Molukkers, maar ook Nederlanders die met Molukkers getrouwd zijn of er een relatie mee hebben, variërend in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Vaak komen zij uit de Molukse wijkgemeenschappen, maar vaak ook van "buiten" de Molukse wijk.

3. Programma's gericht op Molukse jongeren in gesprek met jongeren. 

 

 

 

               Wat zijn  de doelen  van deze inspiratiedagen                  " Semangat Baru" ?

1)      (Actuele) kennis en inzichten overbrengen van ontwikkelingen binnen veranderende Molukse gemeenschappen en haar omgeving

2)      Kennis en benaderingswijzen van de verschillende concepten en vormen van samenwerken en leidinggeven in Molukse gemeenschappen

3)       Integratie van de stijlen van samenwerken en leidinggeven in de eigen stijl (typisch Molukse uitspraken als: “se sapa ,bet’sapa”, bahu-membahu, potong di kukuh rasa di daging)

4)     Vergroten van de essentiële vaardigheden bij samenwerken en leidinggeven

5)     Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van samenwerken en leidinggeven

6)     Inhoudelijke verdieping van de veschillende thema's en het aan leren van vaardigheden en technieken ( bijvoorbeeld " in het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen onder Molukkers"  )

7)      Het ontwikkelen van perspectieven  en mogelijke scenario’s.

 

Kosten van deze Inspiratiedagen " Semangat Baru" 

Inschrijving via: Postbus 447 6500 AK Nijmegen of mailen naar :e.rinsampessy23@outlook.com meer informatie: 06-53760152 (dr. Elias Rinsampessy)

Kosten voor vrijwilligers € 50,-- per persoon ( per dag) en voor professionals € 75,--  per persoon (per dag) (inclusief lunch, documentatie) over te maken op girorekening :  NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen. o.v.v. inspiratie dag/semangat baru.

 
   

 

 

 

Stichting Muhabbat Dienstverlening

Postbus 447

6500 AK Nijmegen of mailen naaar:e.rinsampessy@muhabbat.nl
 

Ps. Voor vragen en nadere informatie neem gerust contact op met:

 

*MUHABBAT, dr. Elias Rinsampessy ( directeur)

   Telefoon: 0653760152, e-mail: e.rinsampessy@muhabbat.nl en/of  e.rinsampessy23@outlook.com

 

 

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht.

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik