Projecten

Project 1. Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden"

 Muhabbat heeft, in samenwerking met Stichting BUAT en met steun van ZONMW,   een project onder de titel “Overbruggen en Verbinden” (BAHU MEMBAHU) gerealiseerd..

Inmiddels is het project afgerond en een deel van de resultaten zijn te vinden in het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla"  onder redactie van dr. Elias Rinsampessy. Het artikel in dit boek is geschreven door Elias Rinsampessy(antropoloog) en David Rinsampessy(Gz-psycholoog) onder de titel " Bahu Membahu " Overbruggen en verbinden" . In dit artikel is getracht inzicht te geven in de positie van Molukse jongeren van de derde generatie tegen de achtergrond van veranderende familie- en opvoedingsrelaties en de reguliere Nederlandse hulpverlening. Via de Ontwikkeling, Stress,Coping en Support lijst - Molukse adolescenten (SCSL) heeft David Rinsampessy getracht een transformatie te maken van deze vorm van onderzoek naar de situatie van Molukse jongeren.

 

Overbruggen en verbinden is gericht op het verbeteren van de positie en de perspectieven van Molukse jongeren. Het doel is om voorwaarden te scheppen en lacunes inzichtelijk te maken, die de preventie en de toeleiding van Molukse jeugdigen en hun ouders naar (semi-) professionele zorginstanties te vergroten en te verbeteren. Het project richt zich op de Molukse gemeenschap in Assen, in het bijzonder de Molukse wijken 1 en 2. In totaal gaat het om een kleine 3.000 Molukkers in de gemeente Assen.

 

In de Europese regio is er sprake van een toename van het aantal mentale stoornissen. Gelet op zowel de menselijke als de economische kosten geeft het WHO aan dat de prioriteit dient te liggen bij het voorkomen, behandelen, verzorgen en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden

Het NJI geeft aan dat relatief veel allochtonen kinderen deel uit maken van gezinnen met een lage sociaal economische status. Daarbij ligt het opleidingsniveau van allochtone ouders en hun kinderen lager dan bij autochtonen. Migrantengroepen zijn mede hierdoor kwetsbare groepen.

Jeugdzorg signaleerde meer autochtone kinderen bij de GGZ en de vrijwillige hulpverlening, terwijl allochtone kinderen oververtegenwoordigd zijn in de justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp. Hieruit is het vermoeden ontstaan dat er

een kloof is tussen migranten en de vrijwillige hulpverlening.

Molukse jeugdigen en jongeren

Een bijzondere groep zijn de Molukse jeugdigen en jongeren, waarbij sprake is van een complexe problematiek. Deze hangt samen met de traumatische ervaringen van de eerste generatie Molukkers, de uitbarsting van de oorlog op de Molukken "Kerusuhan," de drugsproblematiek, het cultuurconflict, generatieconflicten en veranderende opvoedingsstijlen in Molukse gezinnen.

Wanneer het gaat om Molukse jongeren blijkt dat verschillende onderzoeken zwakke onderwijsprestaties laten zien van Molukse kinderen. Niet duidelijk is welke maatregelen worden genomen in het overheidsbeleid en het onderwijsveld  om de positie van deze kinderen in het onderwijs te verbeteren.

Het  project "Overbruggen en Verbinden" (Bahu Membahu) was een kortdurend project gericht op het verbeteren van de positie en perspectieven van Molukse jongeren in de hulpverlening. Het doel was om voorwaarden te scheppen en lacunes inzichtelijk te maken die de preventie en toeleiding van Molukse jeugdigen en hun ouders naar(semi-) professionele zorginstanties kunnen vergroten en verbeteren. Tevens was het project gericht op nieuwe initiatieven die voor versterking kunnen zorgen op het gebied van preventie en toeleiding naar zorg te bevorderen. Het project richtte zich op lokale initiatieven van de Molukse gemeenschap in de wijken 1(w.o de Klenckestraat, Talmastraat enz.) wijken 2 en 3 te Assen. In totaal ging het om een kleine 3000 Molukkers.

 

In opdracht van BUAT richtte Muhabbat zich in eerste instantie op een inventarisatie van zelforganisaties, sleutelfiguren en hulpverleningsinstellingen, die een rol spelen op het gebied van zorg en welzijn voor Molukse jeugdigen en hun ouders. Daarbij

werd gekeken in welke mate er bekendheid, contact en vertrouwen was en is bij deze gemeenschap ten aanzien van deze organisaties en sleutelfiguren. Ten tweede richtte het project zich op de voorlichting en bewustwording met betrekking tot de

mogelijkheden van toeleiding naar de reguliere hulpverleningsorganisaties.

Vervolgens werd ingezet op het samenbrengen van de verschillende groepen en organisaties om knelpunten te signaleren en perspectieven te ontwikkelen om met elkaar samen te werken.

Muhabbat hanteerde voor de ontwikkeling en de uitvoering van het project de “action research “benadering en gebruikte hierbij empowerment en coaching strategieën.

 

Het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla " met de ondertitel: Revitalisering van Molukse wijken in multiculturele buurten is verkrijgbaar door € 20,-- te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Van Barak tot..(Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)

www.muhabbat.nl

Trefwoorden / Keywords

Lokale initiatieven, migranten, Molukkers, Molukse wijken,  Molukse jeugdigen, ouders, participatie, empowerment, coaching, overbrugging, psychosociale hulpverlening, verbinden, action research , BUAT, Muhabbat

Afgeronde Projecten van Muhabbat:

 

1. Project Molenaar afgerond in 2008 met als resultaat een DVD film "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Wie ben je om te zeggen dat ik Moluks ben".  € 5,-- en een boek "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse Aarde"(328 pagina's) . Dr. Elias Rinsampessy (red.) andere auteurs: drs. Hans Voutz, Drs. Francy Leatemia-Tomatala, Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy e.a. € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)

 

2. Project Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten. Afgerond op 9 november 2013 met de presentatie van het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla"met de ondertitels "Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten", "Semangat Baru"en "Inspirerend Ondernemen"(400 pagina's) Dr. Elias Rinsampesssy (red.) andere auteurs: Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy, drs. David Rinsampessy. enkele gedichten van Djodjie G.A. Rinsampessy zijn ook in het boek opgenomen w.o. "Semangat Baru"en "3e Generatie". Zie verderop de aankondiging en de column over het boek.  Het boek kost € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)

De DVD en de boeken kunnen besteld worden en betaald worden via: Stichting Muhabbat Dienstverlening  Giro:NL53INGB0004831897  Nijmegen (Vergeet niet uw naam en adres te vermelden)

Voor meer inforamtie: mailen naar e.rinsampessy@gmail.com 0f (06-53760152:dr. Elias Rinsampessy)

 

3. Project: "Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" met de eindrapportage " Serahkan", een didactische methode in het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" (dr. Elias Rinsampessy) .

Een samenwerkingsproject van Indigo/GGZ ( Nicolette Moes en Bram Noija); Kaum Ama Ama (Jan Munster) en Muhabbat (Elias Rinsampessy)

 

In ontwikkeling zijn de projecten in 2019/2020: 

1) De Pattimura Academie organiseert masterclasses  over Leiderschap, Leidinggeven en organisatieontwikkeling in Molukse gemeenschappen.  informatie over de masterclasses mailen naar e.rinsampessy@gmail.com en/of 0653760152 (dr. Elias Rinsampessy)

2) Samenwerkingsproject : Kaum Ama Ama , de Bibliotheek en  scholen in Hoogeveen in het Onderwijs:  Sociale , politieke,  culturele en historische  achtergronden van Molukkers in het algemeen en in het bijzonder  Molukkers in  Hoogeveen " Het verhaal van de Molukkers in Hoogeveen" (Bibliotheek,Kaum Ama Ama , Muhabbat e.a.)

3) Project Layangan (Kaum Ama Ama )(Kaum Ama Ama dhr. Sam Uneputty)

4) Project Weggegeven Molukse kinderen (werktitel) in de provincie Gelderland. (dhr. Pede Saija, drs. Francy Leatemia-Tomatala, dr. Elias Rinsampessy)(MUHABBAT)

5) Duurzame ontwikkeling en Molukse wijkgemeenschappen "People Planet Profit"Business to business (Muhabbat :Elias Rinsampessy), Pro Kumpulan: Carel Usmany )

6) Project " Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" . (Kaum Ama Ama,SWW, Muhabbat)

7) Medja Bundar over " taboegevoelige onderwerpen" (Muhabbat: dr. Elias Rinsampessy, drs. Francy Leatemia-Tomatala)

Muhabbat voert regelmatig projecten uit. Deze projecten kunnen verschillend van aard zijn . Het zijn vaak maatschappelijk relevante projecten. Deze worden uitgevoerd  op de terreinen welzijn, zorg, educatie en mondiale vorming. Projecten kunnen inhoudelijk van uiteenlopende aard zijn. Er zijn projecten, die zich richten op empowerment en coaching, maar ook maatschappelijk relevante projecten, die zich richten op entrepreneurschap, het vergroten van het ondernemend vermogen van mensen en aandacht voor sociale cohesie, community developement en interculturalisatie.

ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.

Eigen kracht en eigen regie

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht.

 

 

Heb je nog vragen dan kunnen je ons altijd  schrijven:  e.rinsampessy@gmail.com of bellen: 06-53760152 (Elias Rinsampessy)

Ondersteun het werk van Muhabbat: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen