Projecten

Project 1. Het Papeda project

 PAPEDA

Cultuur en Erfgoed kunnen veel betekenen in tijden van veranderende perspectieven. Het wordt van belang geacht, omdat het huidige generaties een beeld geeft van het verleden en kan bijdragen aan de culturele en sociale identiteit. Kennis van het verleden geeft meer inzicht in het heden en kan leiden tot meer begrip voor de complexiteit van de huidige samenleving. We zoeken naar een balans tussen de maatschappelijke, economische en intrinsieke waarde van cultuur en erfgoed.

Materieel erfgoed bestaat uit tastbare cultuurtradities of overblijfselen. Binnen materieel erfgoed wordt er een onderscheid gemaakt tussen onroerend erfgoed en roerend erfgoed, ofwel gebouwen en landschappen en zaken als boeken en kunstwerken. Materieel erfgoed geeft huidige en toekomstige generaties een goed beeld van de (lokale) geschiedenis en draagt bij aan de sociale en culturele identiteit.

“Echte Molukkers slurpen papeda”

Aanleiding

Het project “PAPEDA” heeft betrekking op de betekenis van aspecten van het materieel en immaterieel Moluks cultureel erfgoed onder Molukkers in Nederland en de wederzijdse beïnvloeding op zowel het Moluks als het Nederlands erfgoed. Ook  de Stichting Muhabbat heeft aan de hand van uiteenlopende culturele aspecten laten zien op welke wijze de Molukse identiteit zich verder ontwikkeld heeft en nog steeds ontwikkelt binnen de Nederlandse multiculturele samenleving.

Papeda is een traditioneel Moluks gerecht en diende als basisvoeding op de Molukken. Al heel lang geleden wisten de bewoners van de Molukse eilanden meel te winnen uit de aanwezige sagopalm. Nog altijd wrd het sagomeel op dezelfde manier gewonnen. 

In Nederland wordt papeda vaak van aardappelzetmeel gemaakt. De bereiding van de papeda gaat als volgt: het aardappelmeel wordt in een beslagkom gedaan. Al roerend kun je wat koud water toevoegen, zodat er een glad papje ontstaat. Je blijft roeren en zo lang als het nodig is. Daarna voeg je kokend water toe tot de massa glazig is. Zolang de pap een witte kleur heeft, is ze nog niet klaar. Pas als de massa glazig is, is het klaar. Afhankelijk van de hoeveelheid water kan je de ‘strakheid’ van de papeda bepalen. De papeda smaakt het best als deze per keer geserveerd wordt met verschillende soorten sauzen 1) Asem Pedis (ribbetjes of kip in frisse pittige en zure saus) 2) Pinang Kuning (vis in gele frisse zurige kerrie saus) 3) Tjolo Tjolo (vis in ketjapsaus met o.a.tomaten, citroen, Spaanse pepers, lombok rawit en uien). De papeda wordt traditioneel opgeschept met twee gata-gata (houten bamboe vorken), die worden rondgewenteld (bale-bale). Vergeet bestek, slurpen is het motto De papeda wordt direct vanaf het bord opgezogen of opgeslurpt: een kunst apart. Het vergt enige oefening.

Moluks cultureel erfgoed 

Het project “Papeda” heeft een symbolische betekenis en wordt in dit project ook gebruikt als metafoor. Het verwijst naar tradities binnen de Molukse samenleving in Nederland. Door middel van Educatie en Scholing wordt in het project “Papeda” aandacht besteed aan zowel materiële als immateriële erfgoed. Aandacht wordt besteed aan sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, Molukse, respectievelijk Maleise uitdrukkingen, Molukse pantuns (gedichten), Molukse spelletje zoals patu-lele, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Gedacht kan worden aan zaken zoals het voorbereiden van papeda, tjolo tjolo en andere Molukse gerechten, maar ook aan verschillende vormen van tradities, zoals het pela- en bongsoschap, verwantschapsrelaties, bepaalde vormen van rituelen bij geboorte, overlijden, bruiloften, magie, bijgeloof, de betekenis van voorouders voorouderverering e.d. Belangrijk is dat zowel het materieel als het immaterieel erfgoed geplaatst wordt in de context van verankering in de Nederlandse multiculturele samenleving.  Hierbij is essentieel dat het culturele erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en relevant is voor de ontwikkeling van de Molukse identiteit.

voor informatie: e.rinsampessy@gmail.com of e.rinsampessy23@outlook.com (dr. Elias Rinsampessy 0653760152)

 Project 2 . Weggegeven Molukse kinderen (werktitel) in de provincie Gelderland. (dhr. Pede Saija, drs. Francy Leatemia-Tomatala, dr. Elias Rinsampessy)(MUHABBAT)

Een kort overzicht van het project: “ Weggegeven kinderen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland.” 

'Akan masih sakit'' (het doet nog steeds pijn).

  1. Inleiding 

Het is   bekend  dat kinderen op de Molukken en in het begin van de jaren ’50 ook in Nederland, vaak op jonge leeftijd, door hun ouders worden weggegeven. Een sociaal-maatschappelijk verschijnsel, dat al generatieslang bekend en 'normaal' was op de Molukken. Deze kinderen worden weggegeven aan andere ouders binnen diezelfde gemeenschap die dan voor hen zorgen. De kinderen komen dan vaak terecht in gezinnen van kinderloze echtparen, clangenoten, familie en grootouders . De gevolgen, van het weggegeven worden en zijn, kunnen voor deze kinderen soms “ pijnlijk” zijn. 

Sommige  volwassenen, die destijds als kind weggegeven zijn,  worstelen  tot op de dag van vandaag met hun persoonlijke geschiedenis. Bovendien  heeft het voor velen van hun invloed op hun persoonlijke ontwikkeling. Het aangaan van relaties en of de band met hun biologische broers en zusters en andere familieleden kunnen  soms problematisch zijn. Loyaliteits en identiteitsconflicten, verlatingsangst en als gevolg daarvan moeite hebben om zich te binden zijn thema's waar men voor zichzelf tot op de dag van vandaag geen of nauwelijks een passend antwoord heeft gevonden.  Het is bekend, dat verschillende weggegeven kinderen  getuige of zelf slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk- en seksueel geweld. 

Pede Saija, ervaringsdeskundige en professional, heeft het initiatief genomen  voor het project  “ Weggegeven kinderen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland ” . Hij heeft Stichting Muhabbat benaderd. Muhabbat is thans een empowerment en coachingsorganisatie . Muhabbat geeft ook adviezen op het terrein van interculturalisatie aan maatschappelijke organisaties en instellingen in de zorg en in het onderwijs.  De huidige voorzitter van de Raad van bestuur is dr. Elias Rinsampessy, sociaal- en cultureel antropoloog. Pede Saija heeft hem gevraagd om samen met hem dit project te  initiëren en te ontwikkelen. Het team van dit project is uitgebreid met drs. Francy Leatemia-Tomatala, sociologe en onder andere actief op het gebied van vrouwen emancipatie. 

Door middel van een klein bedrag aan crowdfunding is het team met  het project in 2017 gestart en heeft zij in 2017  en 2018 vijf bijeenkomsten georganiseerd. De deelnemers en deelneemsters kwamen uit de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het aantal deelnemers bestond uit 7 vrouwen en 2 mannen. Het projectteam heeft de bijeenkomsten gezamenlijk begeleid. Inmiddels heeft de KRO/NCRV aandacht besteed aan dit thema met de titel 'Uit liefde afgestaan'. Het project 'Weggegeven Molukse kinderen' zal in 2023 worden afgerond. U kunt het resultaat van dit project en de ervaringen van 'Weggegeven Molukse kinderen' vinden in het boek 'Echte Molukkers slurpen papeda' Cultuur, Identiteit ,Verandering  deel 2, onder het hoofdstuk 'Akan masih sakit' over traumatische ervaringen en verwerking onder Molukkers in Nederland.

2.   Doel

Het doel van dit project is vooral   bedoeld om Molukse volwassenen, die als kind zijn weggegeven, ruimte te bieden om hun eigen taboe te doorbreken met betrekking tot dit hoofdstuk van hun leven, hen te ondersteunen en hen ‘ op verhaal te laten komen’.  Op deze manier kunnen deze volwassenen hun persoonlijke en soms ook pijnlijke geschiedenis, delen met andere Molukse lotgenoten. Het betreft Molukse mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, al dan niet woonachtig in Molukse wijken, zoals bijvoorbeeld Culemborg en Tiel. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan de doelgroep van volwassenen en families, die op de een of andere manier te maken hebben of hebben gehad met het thema van “weggegeven kinderen” . 

Dit vraagt echter nog een nadere verkenning van het onderwerp, omdat in de dynamiek van de maatschappelijke ontwikkelingen er nieuwe vormen en situaties van “ weggegeven kinderen” zich voordoen. Tenslotte zal  dit  vraagstuk onder de aandacht worden gebracht  van de algemene reguliere ‘ Nederlandse’ hulpverleningsintellingen (denk aan  bijvoorbeeld organisaties als Buurtzorg, Sociale Wijkteams en de GGZ  w.o. Pro Persona en/of Indigo), zodat gewerkt kan worden aan preventie, de toegankelijkheid, de integratie en inbedding van de hulpverlening aan cliënten met een Molukse achtergrond in de multiculturele samenleving.  

 

 

 

 

Afgeronde Projecten van Muhabbat:

 

1. Project Molenaar afgerond in 2008 met als resultaat een DVD film "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Wie ben je om te zeggen dat ik Moluks ben".  € 5,-- en een boek "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse Aarde"(328 pagina's) . Dr. Elias Rinsampessy (red.) andere auteurs: drs. Hans Voutz, Drs. Francy Leatemia-Tomatala, Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy e.a. € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)

2. Project Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten. Afgerond op 9 november 2013 met de presentatie van het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla"met de ondertitels "Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten", "Semangat Baru"en "Inspirerend Ondernemen"(400 pagina's) onder de redactie van Dr. Elias Rinsampesssy. Andere auteurs zijn : Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy, drs. David Rinsampessy. enkele gedichten van dhr. Djodjie G.A. Rinsampessy zijn ook in het boek opgenomen w.o. "Semangat Baru"en "3e Generatie". Zie verderop de aankondiging en de column over het boek.  Het boek kost € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Van Barak tot..(Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)

 

3. Project Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden"

 Muhabbat heeft, in samenwerking met Stichting BUAT en met steun van ZONMW,   een project onder de titel “Overbruggen en Verbinden” (BAHU MEMBAHU) gerealiseerd..

Inmiddels is het project afgerond en een deel van de resultaten zijn te vinden in het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla"  onder redactie van dr. Elias Rinsampessy. Het artikel 'Bahu Membahu' is  in dit boek opgenomen en is geschreven door Elias Rinsampessy(antropoloog) en David Rinsampessy(Gz-psycholoog) " Overbruggen en verbinden" . In dit artikel is getracht inzicht te geven in de positie van Molukse jongeren van de derde generatie tegen de achtergrond van veranderende familie- en opvoedingsrelaties en de reguliere Nederlandse hulpverlening. Via de Ontwikkeling, Stress,Coping en Support lijst - Molukse adolescenten (SCSL) heeft David Rinsampessy getracht een transformatie te maken van deze vorm van onderzoek naar de situatie van Molukse jongeren. Overbruggen en verbinden is gericht op het verbeteren van de positie en de perspectieven van Molukse jongeren. Het doel is om voorwaarden te scheppen en lacunes inzichtelijk te maken, die de preventie en de toeleiding van Molukse jeugdigen en hun ouders naar (semi-) professionele zorginstanties te vergroten en te verbeteren. Het project richt zich op de Molukse gemeenschap in Assen, in het bijzonder de Molukse wijken 1 en 2. In totaal gaat het om een kleine 3.000 Molukkers in de gemeente Assen.

In de Europese regio is er sprake van een toename van het aantal mentale stoornissen. Gelet op zowel de menselijke als de economische kosten geeft het WHO aan dat de prioriteit dient te liggen bij het voorkomen, behandelen, verzorgen en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden

Het NJI geeft aan dat relatief veel allochtonen kinderen deel uit maken van gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Daarbij ligt het opleidingsniveau van allochtone ouders en hun kinderen lager dan bij autochtonen. Migrantengroepen zijn mede hierdoor kwetsbare groepen.

Jeugdzorg signaleerde meer autochtone kinderen bij de GGZ en de vrijwillige hulpverlening, terwijl allochtone kinderen oververtegenwoordigd zijn in de justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp. Hieruit is het vermoeden ontstaan dat er

een kloof is tussen migranten en de vrijwillige hulpverlening.

Molukse jeugdigen en jongeren

Een bijzondere groep zijn de Molukse jeugdigen en jongeren, waarbij sprake is van een complexe problematiek. Deze hangt samen met de traumatische ervaringen van de eerste generatie Molukkers, de uitbarsting van de oorlog op de Molukken "Kerusuhan," de drugsproblematiek, het cultuurconflict, generatieconflicten en veranderende opvoedingsstijlen in Molukse gezinnen.

Wanneer het gaat om Molukse jongeren blijkt dat verschillende onderzoeken zwakke onderwijsprestaties laten zien van Molukse kinderen. Niet duidelijk is welke maatregelen worden genomen in het overheidsbeleid en het onderwijsveld  om de positie van deze kinderen in het onderwijs te verbeteren.

In het  boek " Van Barak tot Hypotheekvilla " met de ondertitel: Revitalisering van Molukse wijken in multiculturele buurten  is een artikel opgenomen van het project Bahu-Membahu, geschreven door Drs. David Rinsampessy en dr. Elias Rinsampessy.

 

Het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla " met de ondertitel: Revitalisering van Molukse wijken in multiculturele buurten is verkrijgbaar door € 20,-- te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Van Barak tot..(Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)

www.muhabbat.nl

Trefwoorden / Keywords

Lokale initiatieven, migranten, Molukkers, Molukse wijken,  Molukse jeugdigen, ouders, participatie, empowerment, coaching, overbrugging, psychosociale hulpverlening, verbinden, action research , BUAT, Muhabbat

4. Samenwerkingsproject : Kaum Ama Ama , MUHABBAT, de Bibliotheek en  scholen in Hoogeveen,  in het Onderwijs:  Sociale , politieke,  culturele en historische  achtergronden van Molukkers in het algemeen en in het bijzonder  Molukkers in  Hoogeveen " Het verhaal van de Molukkers in Hoogeveen" (Bibliotheek,Kaum Ama Ama , Muhabbat e.a.) afronding 2023

 
 DVD's en de boeken kunnen besteld worden en betaald worden via: Stichting Muhabbat Dienstverlening  Giro:NL53INGB0004831897  Nijmegen (Vergeet niet uw naam en adres te vermelden)

Voor meer informatie: mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com 0f (06-53760152:dr. Elias Rinsampessy)

5. Project: "Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" met de eindrapportage " Serahkan", een didactische methode in het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" (dr. Elias Rinsampessy) .

Een samenwerkingsproject van Indigo/GGZ ( Nicolette Moes en Bram Noija); Kaum Ama Ama (Jan Munster) en Muhabbat (Elias Rinsampessy)

 

In ontwikkeling zijn de projecten in 2023/2024: 

1) De Pattimura Academie organiseert masterclasses  over Leiderschap, Leidinggeven en organisatieontwikkeling in Molukse gemeenschappen.  informatie over de masterclasses mailen naar e.rinsampessy@gmail.com of e.rinsampessy23@outlook.com en/of 0653760152 (dr. Elias Rinsampessy)

2) Project Layangan (Kaum Ama Ama )(Kaum Ama Ama )

3) Project Weggegeven Molukse kinderen (werktitel) in de provincie Gelderland. (dhr. Pede Saija, drs. Francy Leatemia-Tomatala, dr. Elias Rinsampessy)(MUHABBAT)

4) Duurzame ontwikkeling en Molukse wijkgemeenschappen "People Planet Profit"Business to business (Muhabbat :Elias Rinsampessy), Pro Kumpulan: Carel Usmany )

5) Project " Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" . (Kaum Ama Ama, Muhabbat)

 

 

Muhabbat voert regelmatig projecten uit. Deze projecten kunnen verschillend van aard zijn . Het zijn vaak maatschappelijk relevante projecten. Deze worden uitgevoerd  op de terreinen welzijn, zorg, educatie en mondiale vorming. Projecten kunnen inhoudelijk van uiteenlopende aard zijn. Er zijn projecten, die zich richten op empowerment en coaching, maar ook maatschappelijk relevante projecten, die zich richten op entrepreneurschap, het vergroten van het ondernemend vermogen van mensen en aandacht voor sociale cohesie, community developement en interculturalisatie.

ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.

Eigen kracht en eigen regie

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht.

 

 

Heb je nog vragen dan kunnen je ons altijd  schrijven: e.rinsampessy@gmail.com of  e.rinsampessy23@outlook.com of bellen: 06-53760152 (Elias Rinsampessy)

Ondersteun het werk van Muhabbat: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen