Empowerment en Coaching

Het vergroten van het ondernemend vermogen van mensen en groepen

Muhabbat werkt vanuit de gedachte van “empowerment’. Dit betekent niet alleen het versterken van de eigen kracht van mensen, maar vooral het vergroten van het ondernemend vermogen van mensen en groepen, die werken aan de gemeenschapontwikkeling van de wijk en de buurt. Prof. dr. D.J. van der Horst, hoogleraar sociaal beleid en organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht doet onderzoek naar ‘Burgerschap & Empowerment’. Hij definieert empowerment als volgt: ‘Het proces van zelfversterking (individueel en collectief) met de bedoeling ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan.’ Het onderzoek richt zich op groepen die in mindere of meerdere mate worden uitgesloten van volwaardig burgerschap, zoals etnische en culturele minderheden, vrouwen, chronisch zieken, bijstandsmoeders en langdurig werklozen. De term empowerment komt hier heel dicht in de buurt van het begrip ‘emancipatie’. De termen empowerment en emancipatie is voor Muhabbat bijna synoniem aan elkaar. Vanuit het basiswerk probeert Muhabbat te werken aan de opbouw van de verschillende gemeenschappen in buurten en wijken. Het project Revitalisering in Molukse wijken, ondersteuning en coaching allochtone mantelzorgers, maar ook empowerment, coaching en ondersteuning in het omgaan met schokkende gebeurtenissen “sama sama rasa” zijn projecten waar de termen empowerment centrale betekenissen hebben.

Muhabbat heeft samen met de bureaus LimAdvice (Mevr. E.Pfaff-Pesulima) en Tan trading (drs. Emile Hitijahubessy) op het terrein van coaching, empowerment, reintegratie, werving en selectie de afgelopen periode nauw samengewerkt en met de organisaties Kaum Ama Ama,  de stichting Buah-Hati en een werkgroep uit Hatert . Enkele resultaten zijn uitgewerkt in de  publicatie van Muhabbat onder redactie van dr. Elias Rinsampessy "Van Barak tot Hypotheekvilla|"zie voor verdere informatie verder op in deze website. Verschillende organisaties en auteurs hebben aan de totstandkoming van dit boek meegewerkt. In 2023 zal Muhabbat het project " Weggegeven kinderen binnen de Molukse gemeenschap" ter hand nemen in samenwerking met dhr. Pede Saija en mevr. drs. Francy Leatemia-Tomatala . Het project is in eerste instantie in de provincie Gelderland ontwikkeld. De stichting Muhabbat werkt op dit moment aan de uitvoering en de implementatie van het Papedaproject. In 2023 wordt het Papedaproject gecontinueerd en gerealiseerd. Aan dit project werken verschillende Molukse professionals en vrijwilligers mee.   

informatie: dr. Elias Rinsampessy (06-53760152) www.muhabbat.nl Het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla" kost   € 20,-- te storten op gironummer NL53INGB0004831 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen. Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden. Alvast dank voor je moeite en veel leesplezier. Je kunt je bestelling ook mailen naar: e.rinsampessy@gmail.com of e.rinsampessy23@outlook.com.

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”