Over Muhabbat

Wie is Muhabbat? 

Stichting Muhabbat is geworteld in de Molukse gemeenschap in Nederland. Zij is van huis uit de landelijke Molukse  instelling voor het diaconaal-maatschappelijk werk onder Molukkers in Nederland.. Muhabbat werd in 1973 opgericht door de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk (NGPMB). Sinds 2004 is Muhabbat een zelfstandige en professionele projectorganisatie op het terrein van zorg, welzijn, educatie en mondiale vorming. In  2023 blijft Muhabbat zich inzetten voor allerlei projecten binnen en buiten de Molukse gemeenschap w.o." het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen", revitalisering van Molukse wijkgemeenschappen in het bijzonder. Verder besteedt Muhabbat aandacht aan projecten zoals  het project : Weggegeven Molukse kinderen." Akan masih sakit" en het organiseren van Medja Bundar's (Ronde Tafel Gesprekken(RTG's)), waar " taboegevoelige onderwerpen" bespreekbaar worden gemaakt . Tenslotte organiseert Muhabbat in samenwerking met andere partners Medja Bundar's (Ronde Tafel Gesprekken) over bijvoorbeeld de  Molukse mantelzorg en " ontspoorde zorg" in Nederland (Setiap orang Berharga), een project, waar de Werkgroep Mari Bersama uit Assen, Kaum Ama Ama uit Hoogeveen, de Molukse Vrouwen Raad (MVR) uit Utrecht  en Muhabbat (Nijmegen) samenwerkt.  Door dit samenwerkingsverband is ook een Medja Bundar georganiseerd met de titel :" Molukse mantelzorg en arbeid".

Ook in 2023 wordt het Papedaproject door Muhabbat gecontinueerd en uitgevoerd. Molukse professionals en lokale vrijwilligersgroepen werken aan de uitvoering vam het project Papeda mee om er een succes van te maken. Meer informatie van het project Papeda kunt u vinden op de FB pagina's van Muhabbat, op deze website met de titel projecten en op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Papeda als Moluks volksvoedsel is ingeschreven bij de Inventaris van Immaterieel Erfgoed van Nederland.

Het woord Muhabbat is van origine een Arabisch woord en betekent liefde in de breedste zin van het woord. Molukkers in Nederland hebben het getransformeerd naar het woord Kasih, hetgeen naastenliefde betekent. Het woord Muhabbat kent vanuit de verschillende culturen de wereldse betekenis van gezellig samenzijn tot aan de erotische liefde.

Stichting Muhabbat zet zich in voor de emancipatie van Molukkers en andere etnische gemeenschappen in Nederland.

Muhabbat is in de afgelopen jaren geleidelijk aan gegroeid naar een interculturele-, coaching en empowerment organisatie. Dit betekent ondermeer dat haar methodieken van hulpverlening intercultureel van aard zijn en dat zij haar aandacht uitbreidt naar andere etnische groepen ( w.o. Indische Nederlanders, Indonesiers, Turken, Marokkanen, Somaliers, Chinezen enz..). Muhabbat besteedt in haar werkzaamheden veel aandacht aan interetnische- en interculturele verhoudingen.

Wat doet Muhabbat?

• Het verrichten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek ( w.o. de participerende observatie en de Action Research methode) op het terrein van community development, zorg, gezondheidszorg, educatie en mondiale vorming en de maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van allochtone gemeenschappen in het algemeen en in het bijzonder ten behoeve van de Molukse gemeenschap.
• Het stimuleren van samenwerkingsrelaties - en het opzetten van projecten met Nederlandse reguliere zorginstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties en organisaties van etnische minderheden in het algemeen en met Molukse organisaties in het bijzonder.
• Het coachen en het geven van supervisie aan professionals en vrijwilligers.
• Het geven van personal coaching en supervisie
• Het uitgeven van publicaties op verschillende terreinen van zorg, welzijn en educatie en in het bijzonder op het terrein van interetnische en interculturele relaties, intercultureel management en organisatie en  interculturele supervisie, coaching en empowerment.

Activiteiten en Projecten

De aard van de activiteiten van de stichting Muhabbat omvat het geven van voorlichting,  informatie en het bespreekbaar maken van taboegevoelige onderwerpen. De thema's, die Muhabbat aan de orde stelt zijn bijvoorbeeld: de problematiek rond " weggegeven Molukse kinderen ", bepaalde vormen  van tradities en verwantschapsrelaties, maar ook het bespreekbaar van onderwerpen zoals die van transgenders, het zoeken naar een balans tussen je eigen identiteit, Molukse identiteit, Nederlandse identiteit en de  balans tussen je eigen identiteit en de collectieve identiteit van de Molukse gemeenschap in een Nederlandse omgeving. Het bespreekbaar van situaties in gezinnen met gemengde huwelijken etc.. Dit doet Muhabbat in de vorm van Medja Bundar's (Ronde Tafel Gesprekken (RTG' s)), de Rumah Tangga gesprekken( " Huiskamergesprekken"). Muhabbat besteedt ook aandacht aan het bevorderen van de deskundigheid van professionals in het welzijnswerk, de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg met betrekking tot interetnische- en interculturele relaties.  Het coachen en ondersteunen van vrijwilligers en professionals. Het geven van trainingen en cursussen aan vrijwilligers en professionals. Het doen van toegepast onderzoek, het geven van consultaties en adviezen aan maatschappelijke organisaties en instellingen ( w.o. gemeenten,GGZ, politie, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, Hogescholen en Universiteiten).

De komende jaren zal Muhabbat zich ook inzetten om de wederzijdse beeldvorming en de wederzijdse communicatie tussen Molukkers in Nederland en Molukkers in Indonesia, in het bijzonder de Molukken, te verbeteren.

Ondersteun het werk van Muhabbat: Girorek: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen

informatie: lezingen, cursussen, trainingen, coaching, honoraria (in overleg) (dr. Elias Rinsampessy 06-53760152) e.rinsampessy@muhabbat.nl  of e.rinsampessy23@outlook.com ;   www.muhabbat.nl

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”