Mantelzorg

Mantelzorg onder Molukkers, Turken, Marokkanen, Chinezen en andere etnische gemeenschappen.

Het bieden van mantelzorg is iets wat je overkomt. Mantelzorg kost tijd en energie en is daarmee een extra belasting. Mensen kiezen daar niet voor, maar zolang als dat nodig is worden en blijven zij mantelzorger.

In Nederland is één op de tien mensen van de Nederlandse bevolking mantelzorger. Mantelzorg wordt meestal door de partner gedaan en relatief meer door vrouwen. Mantelzorg: de zorg voor een familielid of waarmee iemand een (sociale) relatie heeft, als die door ziekte of afgenomen mobiliteit hulpbehoevend is geworden. Mantelzorg is beslist geen vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest ervoor, terwijl een mantelzorger zich vaak verplicht voelt om de zorg op eigen schouders te nemen. Mantelzorg wordt ‘gewoon’ gegeven. Het is bijna een vanzelfsprekendheid, maar wordt als emotioneel zwaarder ervaren dan het werk van een vrijwilliger.

Allochtone families lossen zorg nog vaak in eigen kring op. Zij maken weinig tot geen gebruik van bestaande vormen van mantelzorgondersteuning en begeleiding. Ondersteuning speciaal op hen gericht is nog zeldzaam. Bestaande en reguliere – vaak Nederlandse - organisaties voor ondersteuning en belangenbehartiging hebben nog betrekkelijk weinig ervaring met deze doelgroepen. De specifieke aandacht voor allochtone mantelzorgers staat nog in de kinderschoenen.
Nu is het natuurlijk vanzelfsprekend om te zorgen voor familieleden, die hulp nodig hebben. Maar hoe is dat het beste te regelen binnen de familie, want soms geeft die zorg ook problemen. Vooral als het heel lang duurt en per week uren in beslag neemt. Als degene die voor een ziek familielid zorgt dan ook nog zelf een gezin heeft en misschien ook nog een drukke baan heeft dan kan het soms allemaal teveel worden. Men gaat de zorg dan soms als een ‘verplichting’ voelen, die men bijna niet meer op kan brengen. Dan is er hulp of ondersteuning mogelijk. Zorg en ondersteuning voor de mantelzorger is dan ook nodig. Dus niet alleen voor het zieke familielid, maar ook voor degene die dat zieke familielid verzorgt. Dat kan op verschillende manieren.

Molukse Mantelzorg: " Leren voor jezelf op te komen en het leren omgaan met Molukse culturele symbolen en familieverhoudingen."

Geleidelijk aan doet de tweede generatie Molukse ouderen haar intrede en dit vraagt om een iets genuanceerdere aanpak. Ook is de Molukse mantelzorg meer dan voorheen gedifferentieerd. Voordien ligt "traditioneel"het accent op vooral de Molukse ouderen. Nu zal de Molukse mantelzorg zich meer moeten gaan richten op een meer integrale aanpak van de mantelzorg (bijvoorbeeld jonge mantelzorgers, mantelzorgers met kinderen met een beperking).

Voor het beter verdelen van de "draaglast en de draagkracht ' van mantelzorgers kunnen er activiteiten worden ontwikkeld .

 

Enkele voorbeelden zijn:

• Er is ondersteuning mogelijk in de contacten met zorginstellingen (mantelzorgconsulent) en verzekeraars.
• Er kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd voor mantelzorgers, die met dezelfde problemen worstelen. In het Nederlands heet dat ‘lotgenotencontact’. Muhabbat verzorgt Medja Bundar gesprekken (Ronde Tafel Gesprekken (RTG's)) met mantelzorgers
• Voor mantelzorgers, die overbelast dreigen te raken kunnen er weekenden worden georganiseerd om weer eens op adem te komen
• Soms is er ook financiële ondersteuning mogelijk.
• In sommige gevallen kan er een vervanger worden ingezet van buiten de familie bijvoorbeeld als de mantelzorger er eens niet kan zijn.

In 2016 heeftt Muhabbat samen met Kaum Ama Ama in Hoogeveen, de SWW Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen het project Molukse mantelzorg gerealiseerd. De resultaten van het project iMolukse mantelzorgers in Hoogeveen is te vinden in de Dementeek van de welzijnsorganisatie SWW in Hoogeveen.  In 2017/2018 is Muhabbat samen met Kaum Ama Ama de mogelijkheden voor Molukse mantelzorgers verder aan het uitwerken en streven er naar te komen tot nieuwe mogelijke projecten ter ondersteuning van het Molukse mantelzorg. In 2018  heeft het samenwerkingsverband een Medja Bundar georganiseerd. Molukse mantelzorg en " ontspoorde zorg" in Nederland (Setiap orang Berharga), een project, waar de Werkgroep Mari Bersama uit Assen, Kaum Ama Ama uit Hoogeveen, de Molukse Vrouwen Raad (MVR) uit Utrecht  en Muhabbat (Nijmegen) op 8 december j.l. in samengewerkt hebben. De volgende Medja Bundar, die door dit samenwerkingsverband wordt georganiseerd is in 2019 dat de titel  draagt:" Molukse mantelzorg en arbeid". Inmiddels is deze Medja Bundar over "Mantelzorg en Arbeid" gerealiseerd en afgerond.

In 2023 zal Muhabbat de aandacht aan Molukse mantelzorg verder uitwerken en samenwerkingsverbanden aangaan.

Een belangrijke publicatie over Molukse mantelzorg is te krijgen bij Muhabbat met de titel : Balas orang tua punja tjapai ." Zorgplicht: Een culturele erfenis ??" ( dr. Elias Rinsampessy(red) , Hester Adriaans,Fero Pentury,Djodjie Rinsampessy )

€ 12,50 (inc.portikosten)

Ook in het boek : "Tussen Adat en Integratie" , in het bijzonder Hoofdstuk 8  Balas orang tua punja tjapai geschreven door  dr. Elias Rinsampessy en Hanny Sabandar  is ingegaan op de Molukse mantelzorg. Het boek kost € 20,--

(328 pagina's)

Een beschrijving van ontwikkelingen van de mantelzorg in de Molukse gemeenschap. Voorbeelden van praktijksituaties en ervaringen van Molukse mantelzorgers.

Voor meer informatie over mantelzorg: Werkgroep Mari Bersama in Assen (Dolly Amahorseja, Rita Alfons,)  In Hoogeveen kun je contact opnemen met  Kaum Ama Ama  (Jan Munster, Ben Haurissa); SWW.(mantelzorgconsulent) en Muhabbat (dr. Elias Rinsampessy). 

Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen of een boek bestellen  dan kunt u uw bijdrage  en het desbetreffende bedrag storten op giro NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen.

Lezingen, trainingen, cursussen, honoraria (in overleg)  06-53760152 (dr. Elias Rinsampessy), e.rinsampessy@ gmail.com of e.rinsampessy23@outlook.com (zie ook www.muhabbat.nl)

Meer informatie over Molukse mantelzorg " Werkgroep Mari Bersama " in  Assen ( mevr. Dolly Amahorseya, mevr. Rita Alfons)

Kaum Ama Ama Hoogeveen (dhr. Jan Munster,  voorzitter) ( Molukse Mantelzorg Algemeen  dr. Elias Rinsampessy 06-53760152 of e.rinsampessy23@outlook.com)

In de Brochure: Mantelzorg Dilemma's in zorg en werk geschreven door  Hester Adriaans en Elias Rinsampessy zijn verschillende situaties beschreven over mantelzorg binnen de Molukse gemeenschap en Molukse gezinnen.

prijs p.ex. € 5,--

Giro:  NL53INGB00048 31 897 Muhabbat Dienstverlening Nijmegen (Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden en de titel van je bestelling op te geven).

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht.

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”