004 De allochtone mantelzorg in vergelijkend perspectief

€ 7,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Ouderen met een gebrekkige gezondheid worden zeer vaak thuis vezorgd. Dankzij de zorg thuis is voor veel ouderen het leven de moeite waard om geleefd te worden.De informele verzorger is meestal een kind, partner of een andere familielid en soms een vriendin. Het verlenen van informele zorg kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de verzorger. Een belangrijk aspect in een informele zorgsituatie is de aanwezigheid van stress en men veronderstelt dat stress negatief inwerkt op de gezondheid van de verzorger.

De oudere die de verzorger in dit onderzoek helpt is duurzaam ziek, maar niet per se dement. De aard van de ziekte kan een lichamelijk, maar ook een psychisch karakter hebben. In dit onderzoek gaat het om de verzorger die haar opdracht in een allochtone setting vervult. Binnen dit kader wordt gezocht naar het medierend of verklarend effect van de factor werkdruk, als zichtbaar kan worden gemaakt dat het verschijnsel werkdruk verklaart waarom gedragsproblemen bij de oudere negatief kan inwerken op de psychische gezondheid van de verzorger. In het verklaren van de werkdruk wordt ook de rol van communicatie tussen verzorger en oudere die tussen verzorger en het familienetwerk nagegaan. Gedragsproblemen zijn in deze context achtergrondfactoren.

De algemene vraagstelling is: Hoe is de informele zorg van duurzaam zieke ouderen in allochtone families, vergeleken met gegevens uit onderzoeken over de informele zorg aan dementerenden georganiseerd, en wat zijn daarvan de consequenties voor het zorgaanbod?

Deze algemene vraagstelling valt uiteen in drie deelvragen:

1. Speelt het verschil in cultuur een rol bij de opvattingen van de centrale verzorger over aard en achtergronden van de werkdruk?

2. Spelen er nog andere variabelen een rol voor het verklaren van werkdruk?

3. Wat zijn de onderlinge culturele verschillen in ervaringen en zienswijzen van de centrale verzorgers?

Auteurs: Dr. E.J. Verhagen, sociaal psycholoog; Drs.P.M. v.d. Vrijhoef, sociaal-pedagoog; Dr. E.Rinsampessy, sociaal-en cultureel antroploog.

@ Muhabbat 2004

 

U kunt het boek bestellen door € 7,50 over te maken op gironummer:NL53 INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. Allochtone mantelzorg in vergelijkend perspectief. Vergeet niet je naam en adres te vermelden.