ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.


Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid”

WIJ BIEDEN:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”


Deze pagina volledig in pdf downloaden Download bestand

Community development

 " Semangat Baru" : " Leren samenwerken en leidinggeven en werken aan sociale cohesie en veiligheid en leefbaarheid in multiculturele buurten" 

 

Molukse wijkgemeenschappen in verandering : Revitalisering van Molukse wijken "eigen kracht organiseren en begeleiden", noodzakelijk.

De Nederlandse samenleving is multicultureel. Molukkers wonen ruim 66 jaar in Nederland en een ieder gaat er van uit dat Molukkers volledig geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Per definitie zou je dat ook denken . De praktijk is echter weerbarstiger. Veel Molukse woonwijken raken verpauperd en vergrijsd. Er ontstaat fragmentarisering in sociale-, culturele  en in bestuurlijke zin in Molukse gemeenschappen. De ‘traditionele’ Molukse wijkraad, in de jaren zeventig voortgekomen uit de landelijke Molukse politieke organisatie Badan Persatuan (Eenheidslichaam), heeft nauwelijks een functie van betekenis meer of is geheel verdwenen. De huisvesting van Molukse stichtingen, in gebouwen die in de jaren zeventig ‘uit de grond gestampt’  door het voormalige ministerie van CRM, het huidige VWS, verkeren in zeer slechte staat. Er is veel achterstallig onderhoud. Gelukkig zijn er ook belangrijke lichtpunten aan de horizon te zien. In enkele wijken zijn door de inzet van stichtingsbesturen gebouwen gerenoveerd en/of wordt er gewerkt aan renovatie (o.a. Elst, Tiel). Op eigen kracht met ondersteuning van sponsors, donaties , giften proberen leden van de Molukse gemeenschap initiatieven te ontwikkelen ten dienste van de Molukse gemeenschap ( Huizen, Hoogeveen, Assen, Wierden, Vaassen, Moordrecht, Capelle a.d. Ijssel etc..). Van een structurele en adequate begeleiding door Nederlandse instellingen  van de samenlevingsopbouw of zorginstellingen is nauwelijks sprake. De Molukse, maar ook vaak de Nederlandse opbouwwerker is van het straatbeeld verdwenen. Heel veel wordt overgelaten aan de vrijwilligers, die nauwelijks enige begeleiding krijgen. Door de " verdeeldheid" in een aantal gemeenschappen wordt de gemeenschapsontwikkeling belemmerd of sterk vertraagd.  In veel situaties is de Molukse gemeenschap sterk naar binnen gericht, raakt geïsoleerd van de omringende Nederlandse samenleving en van tijd tot tijd is er sprake van eruptie van geweld in Molukse gemeenschappen . Een belangrijk bindmiddel in het gemeenschapsleven zijn de Molukse kerkgenootschappen, maar deze staan momenteel binnen de Molukse gemeenschap sterk ter discussie. De derde generatie Molukkers dient zich aan en ontwikkelt haar eigen activiteiten. Een sterke toename van het individualiseringsproces doet zich in de gemeenschappen voor. Daarnaast neemt ook binnen de Molukse gemeenschap het gebruik van de sociale media in rap tempo toe. Het ontwikkelen en vinden van nieuwe perspectieven binnen de Molukse gemeenschap is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van de talenten binnen de Molukse gemeenschap.

" Semangat Baru" 

Samenwerken kun je leren , evenals leidinggeven. Belangrijk hierbij is dat je bereid bent om te leren. Tegen deze achtergrond hebben Muhabbat , LimAdvice en Tan-trading op 27 november 2014 in een seminar het begrip " Semangat Baru" een nieuwe inhoud gegeven onder het motto " Samenwerken en leidinggeven kun je leren". In 2017/2018 zullen zij ook enkele seminars (Medja Bundars ( RTG's)) organiseren in samenwerking met lokale Molukse initiatiefnemers en Nederlandse en Molukse organisaties w.o. Stichting Buah-Hati (Tiel), Kaum Ama Ama (Hoogeveen), Stichting Ana Upu (Lunteren).Werkgroep Mari Bersama(Assen).

Revitalisering van Molukse woonwijken in sociale-, culturele- en bestuurlijke zin is hierbij van belang. Veel Molukse wijken bevinden zich in een Nederlandse ‘multiculturele wijk’. Hier ligt een spanningsveld en tegelijkertijd een uitdaging om te werken aan de participatie, emancipatie en integratie van Molukkers in een multiculturele buurt. Wellicht biedt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) kansen voor Molukse gemeenschappen om op een adequate manier veranderingsprocessen te begeleiden en te realiseren. Verandering en verbetering van de Molukse wijkgemeenschappen in materiele en immateriele zin is wenselijk en noodzakelijk. Hiervoor moet je de " eigen kracht" organiseren en voor de belangen van de gemeenschap opkomen..

In de afgelopen jaren is Muhabbat onder anderen actief in verschillende Molukse gemeenschappen (w.o. Elst,Tiel, Vaassen, Bemmel, Nijmegen/Hatert, Assen, Hoogeveen, Zevenaar). In Tiel heeft zij samen met de Stichting Buah - Hati verschillende bijeenkomsten en Medja Bundar's georganiseerd. In Elst, Bemmel en Nijmegen/Hatert, Assen  en Hoogeveen zijn projecten  allochtone en Molukse  mantelzorg ontwikkeld . Momenteel begeleidt Muhabbat in het kader van empowerment en coaching  en " het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" Kaum Ama Ama. Tegen deze achtergrond zijn samenwerkingsrelaties aangegaan met Kaum Ama Ama en SWW , een Nederlandse welzijns instelling in Hoogeveen en dit heeft geresulteerd in ondermeer het implementeren van het project Molukse mantelzorg en een follow-up van het project " Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen.  Aandacht besteden aan Revitalisering van Molukse wijken en werken aan gemeenschapsontwikkeling is niet alleen wenselijk, maar vooral noodzakelijk en dit betekent  "de eigen kracht organiseren, managen  en begeleiden".

Bij empowerment en coaching fungeert Muhabbat vaak als intermediair en adviseur. Op dit moment  ontwikkelt en implementeert  zij activitetien in Hoogeveen en Tiel . In 2017 ontwikkelt Muhabbat  ook initiatieven en activiteiten ontwikkelen in enkele Molukse gemeenschappen in de provincie Gelderland.  Zij organiseert cursussen deskundigheid voor Nederlandse organisaties en professionals w.o. de welzijnsorganisaties en de GGZ, gemeenteraad en woningbouwcorporaties en levert bijdragen aan Nederlandse maatschappelijke organisaties en hogescholen in het kader van de Nederlandse multiculturele samenleving.

 

 

Voor meer informatie over:  lezingen, workshops, seminars, masterclasses, Medja Bundar's, projectontwikkeling, trainingen en honoraria :06-53760152 (dr. Elias Rinsampessy) e.rinsampessy@muhabbat.nl en/of e.rinsampessy@gmail.com

Ondersteun het werk van Muhabbat Dienstverlening: giro: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen 


 

Doel van de projecten

Doel van de projecten is het werken aan een integrale aanpak en het bevorderen van de participatie, emancipatie en integratie van Molukkers in enkele Molukse woonwijken in Nederlandse buurten in onder andere Gelderland. De accenten van deze projecten liggen op het bevorderen van de participatie, de emancipatie, de sociale cohesie en de integratie van Molukkers in Nederlandse multiculturele buurten. Het streven is het bevorderen van interactieve ontwikkeling tussen Molukkers en Nederlanders in kleurrijke buurten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de sociaal- economische positie van etnische minderheden in buurten, de sociale, culturele en fysieke gesteldheid van de buurt en het bevorderen van sociaal-culturele ontmoetingen. Met deze activiteiten wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan processen van sociale cohesie en een positieve ontwikkeling van de buurt in termen van sociale veiligheid en leefbaarheid .

 

INSPIRATIEDAG(EN) "SEMANGAT BARU' 

Muhabbat organiseert in samenwerking met andere Molukse en Nederlandse organisaties en partners " Inspiratiedagen" " SEMANGAT BARU" , Medja Bundars (Ronde Tafel Gesprekken( RTG's)), Rumah Tangga Gesprekken(Huiskamergesprekken) (RTG's) . Recentelijk heeft Muhabbat en partners een inspiratiedag georganiseerd onder de titel "Semangat Baru" over " Leidinggeven en samenwerken" in veranderende Molukse gemeenschappen.   Dit soort activiteiten zal Muhabbat blijven doen . Voor meer informatie :  e.rinsampessy@gmail.com (0653760152)

 

Belangrijke publicaties in het kader van Revitalisering van Molukse wijken zijn:

1) Tussen Adat en Integratie:" Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse Aarde . Eindredactie dr. Elias Rinsampessy ISBN/EAN 978-90-72744-23-4 ( € 20,-- per ex. (inclusief porti en adm.k))

2) Van Barak tot Hypotheekvilla :" Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten". Eindredactie dr. Elias Rinsampessy ISBN/EAN 978-90-72744-00-5  NUR code 763 ( € 20,-- per ex.(incl.porti en admk.))

Betalingen via rekenr: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. (je naam en adres en de titel van het boek)

Voor meer informatie: e.rinsampessy@muhabbat.nl e.rinsampessy@gmail.com; 0653760152 (dr. E.Rinsampessy)

 

Muhabbat doet een beroep op U om haar werk te ondersteunen. Stort u vrijwillige bijdrage op rekeningnummer NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen.