Muhabbat voert regelmatig projecten uit. Deze projecten kunnen verschillend van aard zijn . Het zijn vaak maatschappelijk relevante projecten. Deze worden uitgevoerd  op de terreinen welzijn, zorg, educatie en mondiale vorming. Projecten kunnen inhoudelijk van uiteenlopende aard zijn. Er zijn projecten, die zich richten op empowerment en coaching, maar ook maatschappelijk relevante projecten, die zich richten op entrepreneurschap, het vergroten van het ondernemend vermogen van mensen en aandacht voor sociale cohesie, community developement en interculturalisatie.

In deze paragraaf vind je soms nog uit te voeren projecten, vaak ook wel lopende, maar vaak ook reeds afgeronde projecten.

Wij wensen jullie veel leesplezier. Heb je nog vragen dan kunnen je ons altijd  schrijven:  e.rinsampessy@gmail.com of bellen :06-53760152 (Elias Rinsampessy)

Ondersteun het werk van Muhabbat: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening

Project 1. Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden"

 Muhabbat heeft, in samenwerking met Stichting BUAT en met steun van ZONMW,   een project onder de titel “Overbruggen en Verbinden” (BAHU MEMBAHU) gerealiseerd..

Inmiddels is het project afgerond en een deel van de resultaten zijn te vinden in het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla"  onder redactie van dr. Elias Rinsampessy. Het artikel in dit boek is geschreven door Elias Rinsampessy(antropoloog) en David Rinsampessy(Gz-psycholoog) onder de titel " Bahu Membahu " Overbruggen en verbinden" . In dit artikel is getracht inzicht te geven in de positie van Molukse jongeren van de derde generatie tegen de achtergrond van veranderende familie- en opvoedingsrelaties en de reguliere Nederlandse hulpverlening. Via de Ontwikkeling, Stress,Coping en Support lijst - Molukse adolescenten (SCSL) heeft David Rinsampessy getracht een transformatie te maken van deze vorm van onderzoek naar de situatie van Molukse jongeren.

 

Overbruggen en verbinden is gericht op het verbeteren van de positie en de perspectieven van Molukse jongeren. Het doel is om voorwaarden te scheppen en lacunes inzichtelijk te maken, die de preventie en de toeleiding van Molukse jeugdigen en hun ouders naar (semi-) professionele zorginstanties te vergroten en te verbeteren. Het project richt zich op de Molukse gemeenschap in Assen, in het bijzonder de Molukse wijken 1 en 2. In totaal gaat het om een kleine 3.000 Molukkers in de gemeente Assen.

 

In de Europese regio is er sprake van een toename van het aantal mentale stoornissen. Gelet op zowel de menselijke als de economische kosten geeft het WHO aan dat de prioriteit dient te liggen bij het voorkomen, behandelen, verzorgen en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Bahu Membahu "Overbruggen en Verbinden

Het NJI geeft aan dat relatief veel allochtonen kinderen deel uit maken van gezinnen met een lage sociaal economische status. Daarbij ligt het opleidingsniveau van allochtone ouders en hun kinderen lager dan bij autochtonen. Migrantengroepen zijn mede hierdoor kwetsbare groepen.

Jeugdzorg signaleerde meer autochtone kinderen bij de GGZ en de vrijwillige hulpverlening, terwijl allochtone kinderen oververtegenwoordigd zijn in de justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp. Hieruit is het vermoeden ontstaan dat er

een kloof is tussen migranten en de vrijwillige hulpverlening.

Molukse jeugdigen en jongeren

Een bijzondere groep zijn de Molukse jeugdigen en jongeren, waarbij sprake is van een complexe problematiek. Deze hangt samen met de traumatische ervaringen van de eerste generatie Molukkers, de uitbarsting van de oorlog op de Molukken "Kerusuhan," de drugsproblematiek, het cultuurconflict, generatieconflicten en veranderende opvoedingsstijlen in Molukse gezinnen.

Wanneer het gaat om Molukse jongeren blijkt dat verschillende onderzoeken zwakke onderwijsprestaties laten zien van Molukse kinderen. Niet duidelijk is welke maatregelen worden genomen in het overheidsbeleid en het onderwijsveld  om de positie van deze kinderen in het onderwijs te verbeteren.

Het  project "Overbruggen en Verbinden" (Bahu Membahu) was een kortdurend project gericht op het verbeteren van de positie en perspectieven van Molukse jongeren in de hulpverlening. Het doel was om voorwaarden te scheppen en lacunes inzichtelijk te maken die de preventie en toeleiding van Molukse jeugdigen en hun ouders naar(semi-) professionele zorginstanties kunnen vergroten en verbeteren. Tevens was het project gericht op nieuwe initiatieven die voor versterking kunnen zorgen op het gebied van preventie en toeleiding naar zorg te bevorderen. Het project richtte zich op lokale initiatieven van de Molukse gemeenschap in de wijken 1(w.o de Klenckestraat, Talmastraat enz.) wijken 2 en 3 te Assen. In totaal ging het om een kleine 3000 Molukkers.

 

In opdracht van BUAT richtte Muhabbat zich in eerste instantie op een inventarisatie van zelforganisaties, sleutelfiguren en hulpverleningsinstellingen, die een rol spelen op het gebied van zorg en welzijn voor Molukse jeugdigen en hun ouders. Daarbij

werd gekeken in welke mate er bekendheid, contact en vertrouwen was en is bij deze gemeenschap ten aanzien van deze organisaties en sleutelfiguren. Ten tweede richtte het project zich op de voorlichting en bewustwording met betrekking tot de

mogelijkheden van toeleiding naar de reguliere hulpverleningsorganisaties.

Vervolgens werd ingezet op het samenbrengen van de verschillende groepen en organisaties om knelpunten te signaleren en perspectieven te ontwikkelen om met elkaar samen te werken.

Muhabbat hanteerde voor de ontwikkeling en de uitvoering van het project de “action research “benadering en gebruikte hierbij empowerment en coaching strategieën.

 

Het boek " Van Barak tot Hypotheekvilla " is verkrijgbaar door € 17,50 te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Van Barak tot..(Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)

www.muhabbat.nl

Trefwoorden / Keywords

Lokale initiatieven, migranten, Molukkers, Molukse jeugdigen, ouders, participatie, empowerment, coaching, overbrugging, psychosociale hulpverlening, verbinden, action research , BUAT, Muhabbat