ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.


Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid”

WIJ BIEDEN:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”


Deze pagina volledig in pdf downloaden Download bestand

Welkom bij Muhabbat

Wie is MUHABBAT: Stichting Muhabbat is geworteld in de Molukse gemeenschap in Nederland. Zij is van huis uit de landelijke Molukse  instelling voor het diaconaal-maatschappelijk werk onder Molukkers in Nederland.. Muhabbat werd in 1973 opgericht door de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk (NGPMB). Sinds 2004 is Muhabbat een zelfstandige en professionele projectorganisatie op het terrein van zorg, welzijn, educatie en mondiale vorming. In 2015/2016 en 2017 blijft Muhabbat zich inzetten voor allerlei projecten binnen en buiten de Molukse gemeenschap w.o." het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen", revitalisering van Molukse wijkgemeenschappen in het bijzonder in immateriele zin.

Het woord Muhabbat is van origine een Arabisch woord en betekent liefde in de breedste zin van het woord. Molukkers in Nederland hebben het getransformeerd naar het woord Kasih, hetgeen naastenliefde betekent. Het woord Muhabbat kent vanuit de verschillende culturen de wereldse betekenis van gezellig samenzijn tot aan de erotische liefde.

Stichting Muhabbat zet zich in voor de emancipatie van Molukkers en andere etnische gemeenschappen in Nederland.

Muhabbat is in de afgelopen jaren geleidelijk aan gegroeid naar een interculturele-, coaching en empowerment organisatie. Dit betekent ondermeer dat haar methodieken van hulpverlening intercultureel van aard zijn en dat zij haar aandacht uitbreidt naar andere etnische groepen ( w.o. Indische Nederlanders, Indonesiers, Turken, Marokkanen, Somaliers, Chinezen enz..). Muhabbat besteedt in haar werkzaamheden veel aandacht aan interetnische- en interculturele verhoudingen.

Wat doet Muhabbat:
• Het verrichten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek ( w.o. de participerende observatie en de Action Research methode) op het terrein van community development, zorg, gezondheidszorg, educatie en mondiale vorming en de maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van allochtone gemeenschappen in het algemeen en in het bijzonder ten behoeve van de Molukse gemeenschap.

• Het stimuleren van samenwerkingsrelaties - en het opzetten van projecten met maatschappelijke organisaties van etnische minderheden in het algemeen en met Molukse organisaties in het bijzonder.
• Het coachen en het geven van supervisie aan professionals.

. Het geven van personal coaching en supervisie
• Het uitgeven van publicaties op verschillende terreinen van zorg, welzijn en educatie en in het bijzonder op het terrein van interetnische en interculturele relaties, intercultureel management en organisatie en   interculturele supervisie, coaching en empowerment.

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
De aard van de activiteiten van de stichting Muhabbat omvat het geven van voorlichting en informatie ( w.o. de Medja Bundar's Ronde Tafel Gesprekken (RTG' s), de Rumah Tangga gesprekken " Huiskamergesprekken"). Het bevorderen van de deskundigheid van professionals in het welzijnswerk, de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg met betrekking tot interetnische-en interculturele relaties.  Het coachen en ondersteunen van vrijwilligers en professionals. Het geven van trainingen en cursussen aan vrijwilligers en professionals. Het doen van toegepast onderzoek, het geven van consultaties en advies aan maatschappelijke organisaties en instellingen ( w.o. gemeenten,GGZ, politie, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, Hogescholen en Universiteiten).

De komende jaren zal Muhabbat zich ook inzetten om de wederzijdse beeldvorming en de wederzijdse communicatie tussen Molukkers in Nederland en Molukkers in Indonesia, in het bijzonder de Molukken, te verbeteren.

Ondersteun het werk van Muhabbat: Girorek: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening

informatie: lezingen, cursussen, trainingen, coaching, honoraria (in overleg) (dr. Elias Rinsampessy 06-53760152) e.rinsampessy@muhabbat.nl  of e.rinsampessy@gmail.com ;   www.muhabbat.nl